نماهنگ «شکر خدا» با صدای گروه سرود دختران احسان ما که در پناه خدای مهربانیم ما که پیروان راه امام زمانیم خوبه زندگیمون، چون که خدا را داریم باسه شکرگزاری مون رو سجده سر میذاریم