ظرفیت شبهای قدر در ظرف شعبان بسته خواهد شد «وماادراک ما لیله القدر» به کسانی برخواهد گشت که امام حاضر و زمان را درک کنند هرکس می‌خواهد در قدر رمضان دستهایش به آسمان برسد باید در نیمه شعبان عارف به قدر امام زمانش شود چرا که تا امام را درک نکنی نمیتوانی ادراکی از خدای …

احیای شب نیمه شعبان ادامه »