صحبتهای استاد نصوری (بنیانگذار بنیاد مهدویت در مازندران هر کدام از ویدئوها تقریبا یک دقیقه است