🎼 سرود «مثل جد خود»🎤 کاری از گروه مرسا🎙 با صدای اقای کامیار درویش پور مثل جد خود داردهمان چهره و رو را مثل جد خود داردان نگاه و ابرو را در قیافه و اخلاقمثل مصطفی باشد مثل جد محبوبشپاک و با صفا باشد قلب روشن مهدیغرق مهر و احساس است مثل جد خود هر …

سرود کودکانه مهدوی «مثل جد خود» ادامه »