دنیای بدون بیماری عدالت واقعی شادی و طراوت آفرینش دنیایی پر از صمیمیت و مهربانی دنیایی بدون فقر